ภาษาไทย

     

         ศึกษาและปฏิบัติการเขียนเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนร้อยแก้ว หลักการเขียนโวหารต่างๆ  การเขียนรายงาน  เรียงความ ย่อความ จดหมาย  ประกาศ  เขียนบันทึก  รายงาน ในรูปแบบต่างๆ  รวมไปถึงการเขียนร้อยกรองประเภท กลอน โคลง กาพย์ ร่าย และฉันท์ มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะการการริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะด้านศีลธรรม ความซื่อสัตย์ คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ การชี้นำตนเอง คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองและเห็นคุณค่าของงานเขียนทุกประเภท  ศึกษากลวิธีในการเขียนแล้วนำมาพัฒนางานเขียน      ของตนเอง  ซึ่งจะนำไปสู่งานเขียนที่สมบูรณ์แบบ

         เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพและมีมารยาทในการเขียน  

        โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ การฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน  การฝึกปฏิบัติ การใช้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การประเมินค่า เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ   คิดวิเคราะห์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมีมารยาทในการเขียน ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การใช้ทักษะชีวิต เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม

            การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน พร้อมกับการอ่านจับใจความ ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริงถึงความสำคัญจากเรื่องที่อ่านในบริบทต่างๆ การอธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆ และมีมารยาทในการอ่าน มีทักษะทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ

            การเขียนสื่อสารด้วยลายมือตรงตามวัตถุประสงค์และถูกต้องเหมาะสมตามหลักการใช้ภาษาไทย เขียนบรรยายประสบการณ์ ย่อความ เขียนแสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลสนับสนุนจากสื่อต่างๆ เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ เขียนริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง การสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อและมีมารยาทในการเขียนสื่อสาร การรับสารด้วยการฟัง และดู พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง ดู และสรุปใจความสำคัญ สามารถเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟัง ดู ได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ มีทักษะการพูดอย่างสร้างสรรค์ที่การแสดงออกโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสามารถร่วมกันทำงานเป็นทีม การรู้เท่าทันสารสนเทศ เปิดมุมมองและมีมารยาทในการฟัง การดู การพูด ทีแตกต่างหลากหลาย นำข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

          การอธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทยเพื่อวิเคราะห์พื้นฐานธรรมชาติของภาษาพูดและภาษาเขียนที่มีความแตกต่างกัน สร้างคำในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและนำหลักภาษาไทยมาใช้แต่งบทร้อยกรอง คำพังเพยและสุภาษิต จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพงเพยและสุภาษิต มีทักษะการเปรียบเทียบและเชื่อมโยงแนวคิดหรือความรู้แต่งบทร้อยกรอง คำพังเพยและสุภาษิต โดยใช้เทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านสังคมเครือข่ายและการวิเคราะห์สรุปเนื้อหาและนำข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองมาใช้ในการดำเนินชีวิต อธิบายคุณค่าจากเรื่องที่ที่อ่านได้ชัดเจน มีทักษะทางสังคม มีทักษะการวิเคราะห์และเข้าใจสังคมข้ามวัฒนธรรมของวรรณคดีที่อ่านได้ถูกต้อง ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ร่วมกันในการทำงานเป็นทีม

     

     ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การบอกความแตกต่างของคําที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย การระบุใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่าน การอ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด การวิเคราะห์วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น การวิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และการมีมารยาทในการอ่าน อีกทั้งการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคําได้ถูกต้องตามระดับภาษา การเขียนย่อความ การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน และการมีมารยาทในการเขียน รวมถึงการวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู    การพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า การพูดในโอกาสต่างๆ และการมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ตลอดทั้งการจําแนกและใช้คําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย การวิเคราะห์ระดับภาษา การใช้คําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ การอธิบายความหมายคําศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ นอกจากนั้นยังมีการวิเคราะห์วรรณคดี วรรณกรรมท้องถิ่น สรุปคุณค่าและวิถีไทย ข้อคิดที่ได้จากวรรณคดี ท่องจําบทอาขยานที่สนใจและสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริง

      โดยการฝึกอ่านแล้วจับใจความสําคัญ ฝึกการอธิบาย สังเกต และรู้จักการวิเคราะห์ค้นคว้า ประเมินคุณค่าและตีความในเรื่องต่างๆ ฝึกการเขียนโดยการคัดลายมือ ฝึกเขียนสรุปความ     เขียนย่อความ ฝึกมารยาทในการอ่าน การเขียน ฟัง ดูและพูด ฝึกอ่านทํานองเสนาะและท่องจําบทอาขยาน 

      เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีมารยาทในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เห็นคุณค่าของภาษาไทย สามารถสื่อสารในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล

       ศึกษาวรรณคดีสมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงศรอยุธยาตอนปลาย นับตั้งแต่ความหมายของวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณศิลป์  ลักษณะของหนังสือที่เป็นวรรณคดี ที่มาของวรรณคดี และประโยชน์ของการศึกษาวรรณคดี อิทธิพล และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างวรรณคดีในแต่ละยุคสมัย การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดี การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต ตลอดจนการประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี และวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และการนําข้อคิดจากวรรณคดี และวรรณกรรมที่เรียนไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

      โดยใช้เทคโนโลยีต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ การอ่าน    การเขียน การตีความจากเรื่องที่อย่างอย่างมีวิจารณญาณ การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้    การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การประเมินค่า ตลอดจนท่องจําและบอกคุณค่าจากบทอาขยานที่ตนเองสนใจ

      เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของวรรณคดี และสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ คิด วิเคราะห์ เห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ มีจิตสาธารณะ มีจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ กล้าแสดงความคิดเห็น และมีวิจารณญาณ


           ศึกษาหลักการการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ  มีทักษะทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ

           การเขียนจดบันทึกจากการประชุม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ      เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลายตามหลักการเขียนย่อความ                    ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะการการริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบ  เชื่อถือได้ มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะด้านศีลธรรม คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ คุณลักษณะด้านการเรียนรู้   

         การพูดแสดงความคิดเห็น การพูดในโอกาสต่างๆต่อหน้าประชุมชน สามารถนำข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พูดรายงานเชิงวิชาการจากประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า       รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด มีทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการเขียน ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้ ทักษะการปรับเปลี่ยน มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ คุณลักษณะด้านศีลธรรม 

          การศึกษาเสียงในภาษา องค์ประกอบของคำ การเพิ่มคำในภาษาไทย เข้าใจหลักการและแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลง ร่าย กาพย์  มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคุณลักษณะด้านการทำงาน คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ 

​          การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดี สามารถรู้และเข้าใจลักษณะเด่นของวรรณคดี ตลอดจนสามารถประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  และนำข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการเขียน ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ


ศึกษาทักษะการฟัง  การดู  และการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทบทความ  นวนิยาย  ความเรียง   การอ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อตีความ  แปลความ  ขยายความ  และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน  ที่ฟัง  ที่ดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในเรื่องการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  เขียนโครงงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง  เขียนกรอบแนวคิด  เขียนสื่อสารในรูปแบบจดหมายกิจธุระ  การกรอกแบบรายงานต่าง ๆ  เขียนเรียงความและผลงานของตนในรูปแบบนิทาน พูดสรุปแนวคิดและพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณจากการฟัง  การดู  การอ่าน  อธิบายธรรมชาติ  ของภาษา  พลังของภาษาและลักษณะของภาษา  ฝึกแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม  สังเคราะห์ข้อคิด  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและตามความสนใจจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตจริง  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และมีนิสัยรักการอ่าน   รักการเขียน  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด   กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนความรู้และความเข้าใจ  กระบวนการไตรสิกขา  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ   มีความสามารถ  ในการสื่อสาร  ในการคิด  ในการแก้ปัญญา  ในการใช้ทักษะชีวิต  และในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่เหมาะสม

ศึกษาทักษะการฟัง  การดู  และการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทบทความ  นวนิยาย  ความเรียง   การอ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อตีความ  แปลความ  ขยายความ  และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน  ที่ฟัง  ที่ดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในเรื่องการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  เขียนโครงงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง  เขียนกรอบแนวคิด  เขียนสื่อสารในรูปแบบจดหมายกิจธุระ  การกรอกแบบรายงานต่าง ๆ  เขียนเรียงความและผลงานของตนในรูปแบบนิทาน พูดสรุปแนวคิดและพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณจากการฟัง  การดู  การอ่าน  อธิบายธรรมชาติ  ของภาษา  พลังของภาษาและลักษณะของภาษา  ฝึกแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม  สังเคราะห์ข้อคิด  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและตามความสนใจจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตจริง  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และมีนิสัยรักการอ่าน   รักการเขียน  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด   กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนความรู้และความเข้าใจ  กระบวนการไตรสิกขา  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ   มีความสามารถ  ในการสื่อสาร  ในการคิด  ในการแก้ปัญญา  ในการใช้ทักษะชีวิต  และในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่เหมาะสม