สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญทางจริยธรรม การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ และรู้ทันข่าวสาร 

        เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย เรียนรู้เรื่องอาเซียนในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อื่น มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับ ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  

        เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู้

        1.  มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย

        2.  แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม

        3.  เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

        4.  เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

        5.  ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        6.  มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

        7.  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

        8.  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร

        9.  เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันและมีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี

      10.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้


ศึกษา กลไกราคา อุปสงค์อุปทานในระบบเศรษฐกิจ ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศและทางเศรษฐกิจของ รัฐบาล การผลิตสินค้าและการบริการสาธารณะการเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ การแทรกแซงราคาและ การควบคุมราคาเพื่อแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐการ รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสาเหตุการกีดกันทางการค้าในการค้า ระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด สาเหตุและผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ศึกษา เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมวัฒนธรรมของทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ปัญหาและผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในอเมริกาเหนือและ อเมริกาใต้ ที่ส่งผลต่อประเทศไทย

ตัวชี้วัด

 ส 3.1 ส 3.2 ส 5.1 ส 5.2

ม.3/1-3 ม.3/1-6 ม.3/1-2 ม.3/1-4

รวม 15 ตัวชี้วัด

    ศึกษา สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน การเมืองการปกครองและสังคม วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน อาเซียนกับความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียน และความเคลื่อนไหวในอาเซียน โดยการบูรณาการ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการนำเสนอข้อมูล  กระบวนการพัฒนาค่านิยม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี

    เพื่อให้นักเรียนเกิดค่านิยม ตระหนัก เจตคติในการเป็นสมาชิกที่ดี การเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งและร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน รู้แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางประชาสังคมวัฒนธรรม ปรับตนในการเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้กฎบัตรของอาเซียนสามารถดำรงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างเหมาะสม