ภาษาต่างประเทศ

ศึกษาข้อมูล คำศัพท์ สำนวน ข้อความ ประโยค  และฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ข้อมูล บรรยายความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว สังคม กิจกรรม และเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/  เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย  การแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ  เลือกใช้ภาษา เหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา