ศิลปศึกษา

              ศึกษา องค์ประกอบศิลป์ หลักการและกระบวนการสร้างงานจิตรกรรมสีน้ำ วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีน้ำ คุณสมบัติของสีน้ำและเทคนิคการเขียนสีน้ำ ปฏิบัติการระบายสีน้ำ วาดภาพด้วยสีน้ำจากหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ ภาพประกอบต่างๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสีน้ำจากหุ่นนิ่ง ตามความคิดสร้างสรรค์ ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่า สามารถนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันแก่ตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการดำเนินชีวิตและสามารถประยุกต์กระบวนการต่างๆไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

 

หน่วยการเรียนรู้

          ๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานจิตรกรรมสีน้ำ

          ๒. แนวคิดจินตนาการและการนำเสนอความคิดผ่านงานศิลปะพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์

          ๓. การวาดภาพสีน้ำเทคนิคต่างๆ

          ๔. การวาดภาพสีน้ำจากหุ่นนิ่ง

          ๕. การวาดภาพสีน้ำจากเนื้อหา เรื่องราวที่กำหนดให้         ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย เกี่ยวกับการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่าง ๆ จุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์

          วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออก โดยใช้กระบวนการอภิปรายเพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลงานต่อทัศนศิลป์ในสังคม

          วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนเองชื่อชอบ และสามารถระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม มีทักษะและเทคนิคการใช้วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการที่สูงขึ้น ในการสร้างงานทัศนศิลป์ ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ ปฏิบัติการวาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

          ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะและจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง เพื่อให้เห็นคุณค่าและสามารถสร้างงานทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์อย่างชื่นชมและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน