คลิปสอนการจัดการห้องเรียนออนไลน์สำหรับครูผู้สอน

1. การสร้างรายวิชาในฐานะผู้สอน2. การจัดการหัวข้อรายวิชา เบื้องต้น


3. การเพิ่มเนื้อหา Page การแทรกรูปภาพ และวิดีโอ4. การเพิ่มเนื้อหา Book5. การเพิ่มเนื้อหาแหล่งข้อมูล6. การเพิ่มเนื้อหาโฟลเดอร์


7. การเพิ่มเนื้อหา Label

8. การเพิ่มเนื้อหา URL9.การเพิ่มกิจกรรมกระดานเสวนา10. การเพิ่มกิจกรรมห้องสนทนา11. การเพิ่มกิจกรรมบทเรียนสำเร็จรูป12. การเพิ่มกิจกรรมโพลล์13. การเพิ่มกิจกรรม Assignment
14. การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ ตอนที่ 1 การสร้างคลังข้อสอบและสร้างข้อสอบรูปแบบต่างๆ15. การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ ตอนที่ 2 การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ16. การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ ตอนที่ 3 การใช้กิจกรรมแบบทดสอบทั่วไป17. การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ ตอนที่ 4 การใช้กิจกรรมแบบทดสอบอัตนัย18. การเพิ่มผู้เรียนเข้าสู่รายวิชา Enrolled User และการแบ่งกลุ่ม19. การกำหนดเงื่อนไขการเข้าเรียนในแต่ละหัวข้อหรือโมดูล


20. การเพิ่มกิจกรรม Survey21. การเพิ่มกิจกรรม แบบสำรวจ


Last modified: Sunday, 5 April 2020, 1:38 PM