ข้าม ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
  ประกาศปรับปรุงระบบ
  โดย หัวหน้า ศูนย์วิทยบริการ - ศุกร์, 1 มิถุนายน 2012, 7:31PM
   

  ด้วยวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา เกิดไฟฟ้ากระชากอย่างรุนแรง
  เป็นเหตให้ E-learning Sever ล่ม

  บัดนีี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

  ศุนย์วิทยบริการ ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (5 คำ)
   

  ข้าม ประเภทของรายวิชา