การผลิตและ การจัดจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/7