วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการฐานข้อมูล(Database Management)                  

       คือ การบริหารแหล่งข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง
      เพื่อ ตอบสนองต่อการใช้ของโปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพ
            ลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล
            ลดความขัดแย้งของข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์การ

ความเป็นมาในอดีต..
    การเก็บข้อมูลมักจะเป็นอิสระต่อกันไม่มีการเชื่อมโยงของข้อมูล
    เกิดการ สิ้นเปลืองพื้นที่ในการเก็บข้อมูล
    เช่น โรงเรียนจะมีแฟ้มบุคคล (Students) แฟ้มรายวิชา (Subjects)  แฟ้มครูผู้สอน (Teachers) อยู่แยกจากกัน
    เวลาผู้ปกครองต้องการข้อมูลของนักเรียน ต้องรู้ว่านักเรียนชื่ออะไร เรียนวิชาอะไร ครูท่านใดสอน 
    จำเป็นจะต้องเรียกดูแฟ้มข้อมูลทั้ง 3 แฟ้ม ซึ่งเป็นการไม่สะดวก 

จึงเป็นที่มา...
   ของการรวมแฟ้มข้อมูล เข้าด้วยกันแล้วเก็บไว้ที่ ศูนย์กลางในลักษณะฐานข้อมูล (Database)
    ทำให้เกิดระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management system (DBMS)
    ซึ่งจะต้องอาศัยโปรแกรมเฉพาะในการสร้างและบำรุงรักษา (Create and Maintenance) ฐานข้อมูล
    สุดท้าย คือการสร้างแบบฟอร์มการรายงานข้อมูล(Report) โดยการเลือก คัดกรอง จัดเรียงลำดับ จัดหมวดหมุ่
    ที่เรียกว่า ข้อมูลสารสนเทศ (Information)


ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  ใช้เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบงานคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop การนำภาพมาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์แฟ้มสะสมงาน ใช้กระบวนการ  สร้างความรู้  ความเข้าใจ  การคิด วิเคราะห์ การฝึกทักษะและปฏิบัติงาน  การแก้ปัญหา และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า  มีทักษะในการสร้างแฟ้มสะสมงาน  และนำแฟ้มสะสมงานไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม การสร้างชิ้นงานและ เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่คำนึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย หลักการของปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอาชีพที่เกี่ยวข้อง กับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่คำนึงถึง ผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งใช้ความรู้ ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา  ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน 


**ศึกษา พัฒนากระบวนการเทคโนโลยี การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักการเขียนโปรแกรมภาษา การใช้งานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในการนำเสนองานอย่างเหมาะสม
**ค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สร้างผลงานและชิ้นงาน อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
**พัฒนาทักษะกระบวนการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าสู่อาเซียน